Aktuality

Tisk

logo OPZP


Prosinec 2017

Likvidace chemické úpravny ve Stráži pod Ralskem - postsanační monitoring

Postsanační monitoring (PSM) sanovaného areálu byl zahájen bezprostředně po ukončení likvidačních a sanačních prací. Prvotní rozsah PSM byl navržen v prováděcím projektu a dále byl upřesněn v aktualizované analýze rizik (AAR). PSM sanovaného areálu  probíhá ve dvou úrovních – monitoring sanovaných ploch a monitoring podzemních a povrchových vod. Délka PSM je stanovena na tři roky, tzn. 2016 - 2018.

Hlavní náplní PSM je ověření dlouhodobého plnění hodnot cílových parametrů sanace (CPS) na dotčených plochách. V rozsahu dvakrát za tři roky proběhne kontrola dosažených hodnot CPS, konkrétně hodnoty příkonu fotonového dávkového ekvivalentu Dg ve výšce 1 m nad terénem (stanovený limit je 0,3 μSv.h-1) na celém sanovaném území, tzn. zahrnující plochy demolic, odtěžby zemin i plochy se stínící vrstvou. Měření dávkového příkonu probíhá v pravidelných sítích měřících bodů a je prováděno srovnatelným způsobem a za stejných podmínek, jako při monitoringu cílového stavu sanovaných ploch.

V roce 2017 PSM zahrnoval měření Dg na 365 bodech podle rastru podkladové mapy vycházející z aktualizované analýzy rizik v monitorovací síti 20 x 20 m pokrývající plochu sanovaných ploch, na sanovaných plochách u skladu uranového koncentrátu byla monitorovací síť 10 x 10 m. Vzhledem ke zvolenému kroku mezi měřicími body se 6 bodů nachází mimo sanované plochy. Radiační monitoring provedený rok po ukončení sanačních prací prokázal, že na 355 z 359 bodů měřených na sanovaných plochách je hodnota fotonového dávkového ekvivalentu ve výšce 1 m nad terénem nižší než sanační limit 0,3 μSv.h-1, což znamená, že na 98,9 % z provedených měření na sanovaných plochách je naměřená hodnota nižší, než je hodnota CPS. V žádném z bodů měřených na sanovaných plochách nebyla hodnota sanačního limitu překročena více jak dvojnásobně. Výsledky PSM z měření roku 2018 budou vyhodnoceny v závěrečné zprávě.

PSM podzemních a povrchových vod je pokračováním sanačního monitoringu se sníženou četností kontroly. Podzemní a povrchové vody jsou sledovány ve shodných odběrových profilech se stejnými sledovanými ukazateli jako v rámci sanačního monitoringu. PSM podzemních a povrchových vod je prováděn čtvrtletně. PSM podzemní a povrchové vody realizovaný v roce 2016 a 2017 neprokázal zhoršení kvality vod ve sledovaných ukazatelích.

Výsledky jednotlivých etap PSM jsou vyhodnocovány ve čtvrtletních zprávách. Po ukončení poslední etapy monitoringu bude zpracována závěrečná zpráva. Vyhodnocení splnění hodnot CPS, případně doporučení dalšího postupu a likvidace dále nevyužívaných monitorovacích vrtů bude provedeno v závěrečné zprávě. Teprve na základě potvrzení dosažení cíle sanace v závěrečné zprávě bude možné uvolnit plochy k dalšímu využití, například k provedení rekultivace nebo k realizaci dalších záměrů v souladu s územním rozvojem kraje.

Prosinec 2015

Termín konání devatenáctého kontrolního dne stavby - 11. 12. 2015.
Monitoring účinnosti sanace.

Listopad 2015

Termín konání osmnáctého kontrolního dne stavby - 26. 11. 2015.
Sanační a likvidační práce podle harmonogramu prací - dokončení.
Sanační geologické práce - dokončení.

Říjen 2015

Termín konání sedmnáctého kontrolního dne stavby - 13. 10. 2015.
Sanační a likvidační práce podle harmonogramu prací.
Sanační geologické práce.

Září 2015

Termín konání šestnáctého kontrolního dne stavby - 8. 9. 2015.
Sanační a likvidační práce podle harmonogramu prací.
Sanační geologické práce.

Srpen 2015

Termín konání patnáctého kontrolního dne stavby - 11. 8. 2015.
Sanační a likvidační práce podle harmonogramu prací.
Sanační geologické práce.

Červenec 2015

Termín konání čtrnáctého kontrolního dne stavby - 14. 7. 2015.
Sanační a likvidační práce podle harmonogramu prací.
Sanační geologické práce.

Červen 2015

Termín konání třináctého kontrolního dne stavby - 9. 6. 2015.
Sanační a likvidační práce podle harmonogramu prací.
Sanační geologické práce.

Květen 2015

Termín konání dvanáctého kontrolního dne stavby - 12. 5. 2015.
Sanační a likvidační práce podle harmonogramu prací.
Sanační geologické práce.

Duben 2015

Termín konání jedenáctého kontrolního dne stavby - 14. 4. 2015.
Sanační a likvidační práce podle harmonogramu prací.
Sanační geologické práce.

Březen 2015

Termín konání desátého kontrolního dne stavby - 10. 3. 2015.
Sanační a likvidační práce podle harmonogramu prací.
Sanační geologické práce.

Únor 2015

Termín konání devátého kontrolního dne stavby - 10. 2. 2015.
Sanační a likvidační práce podle harmonogramu prací.
Sanační geologické práce.

Leden 2015

Termín konání osmého kontrolního dne stavby - 13. 1. 2015.
Sanační a likvidační práce podle harmonogramu prací.
Sanační geologické práce.

Prosinec 2014

Termín konání sedmého kontrolního dne stavby - 9. 12. 2014.
Sanační a likvidační práce podle harmonogramu prací.
Sanační geologické práce.

Listopad 2014

Termín konání šestého kontrolního dne stavby - 11. 11. 2014.
Sanační a likvidační práce podle harmonogramu prací.
Sanační geologické práce.

Říjen 2014

Termín konání pátého kontrolního dne stavby - 14. 10. 2014.
Probíhají sanační a likvidační práce podle harmonogramu prací.
Probíhají sanační geologické práce.

Září 2014

Termín konání čtvrtého kontrolního dne stavby - 9. 9. 2014.
Dokončení realizační dokumentace stavby.
Vydáno souhlasné stanovisko MŽP k realizační dokumentaci stavby.
Proběhlo předání staveniště Zhotoviteli díla.
Zřízení zařízení staveniště.
Geologické práce.

Srpen 2014

Termín konání třetího kontrolního dne stavby - 12. 8. 2014.
Práce na přípravě realizační dokumentace stavby.

Červenec 2014

Dne 8. 7. 2014 proběhl druhý kontrolní den stavby.
Zhotovitel prováděl práce na přípravě realizační dokumentace stavby.

Červen 2014

Dne 10. 6. 2014 proběhl první kontrolní den stavby.
Zhotovitel zahájil práce na přípravě realizační dokumentace stavby.

Květen 2014

Bylo ukončeno výběrové řízení na zhotovitele díla.
Vítězným uchazečem výběrového řízení na zhotovitele se stalo sdružení "DIAMO - CHÚ" (SYNER, s.r.o. a GEOSAN GROUP a.s.)
Smlouva o dílo se zhotovitelem byla podepsána dne  22. 5. 2014

 


Aktualizováno Čtvrtek, 07 Prosinec 2017 09:51