O projektu

Tisk

logo OPZP


Odstraňované objekty se nachází v uzavřeném (oploceném) areálu chemické úpravny o celkové rozloze 37,0 ha. Areál chemické úpravny (dále je „CHÚ“) byl uveden do trvalého provozu v roce 1980 a byl určen k chemickému zpracování hamerské a křižanské rudy vytěžené na uranových dolech v předmětné oblasti včetně rudných kalů těžených z drenážních horizontů dolů, chemických kalů z neutralizace kyselých roztoků, směsných kalů tvořených směsí rudných a chemických kalů a dále rudných alkalických kalů dovážených z radiometrické úpravny v Příbrami, tj. k výrobě uranového koncentrátu.

V roce 1993 bylo usnesením vlády ČR č. 429 rozhodnuto o zastavení provozu chemické úpravny, tj. provozů určených k výrobě uranového koncentrátu, a v roce 1995 byla usnesením vlády ČR č. 244 schválena její likvidace, v jejímž rámci bylo provedeno technické a bezpečné zajištění likvidovaných technologických celků a byla zahájena postupná likvidace technologického zařízení provozu CHÚ.

Areál CHÚ je zasazen do průmyslové zóny obce Stráž pod Ralskem, s jejímž rozšiřováním se počítá i v rámci schváleného územního plánu sídelního útvaru Stráž pod Ralskem – Hamr na Jezeře (ÚP). K účelům jiným než průmyslovým, a to rekreačním, by dle ÚP a aktuálních informací z Městského úřadu Stráž pod Ralskem měla do budoucna (po nutné revitalizaci) sloužit jižní čás areálu CHÚ, okolí přilehlé komunikace Stráž pod Ralskem a z větší části aktuálně sanované území chemické těžby nacházející se jižně od předmětného území v okolí toku Ploučnice.

Předmětem projektu je likvidace objektů bývalé chemické úpravny v minulosti zaměřených na zpracování uranové rudy a s nimi související pomocné a obslužné provozy a zařízení, u nichž se již nepředpokládá další možné využití v rámci stávajícího areálu s.p. DIAMO o.z. TÚU Stráž pod Ralskem. Opatření a postupy navržené tímto projektem jsou v souladu se závěry a doporučeními zpracované „Analýzy rizik území ve správě DIAMO, s.p., o.z. TÚU Stráž pod Ralskem, zasažených hlubinnou těžbou uranu“ („SDRUŽENÍ - Analýza rizik území ve správě DIAMO, s.p.“, kontaktní osoba Ing. Kamila Pokorná, 02/2010) – dále jen „analýza rizik“ nebo „AR“ a dále se závěry a doporučeními studie proveditelnosti (ARTECH spol. s r.o., Mgr. Milan Horňák, Mgr. David Faflík, 1/2012).

Rozsah likvidovaných objektů je patrný ze situace areálu. Obecně se jedná o pozemní objekty (haly, sklady, administrativní budovy a výrobní budovy), vodohospodářské objekty (jímky, ČOV a sedimentační nádrže), dopravní objekty (komunikace, zpevněné plochy a vlečkové koleje) a technická zařízení (pásové dopravníky, potrubní mosty a tunely, nadzemní vedení inženýrských sítí atd.). Nedílnou součástí projektu je odtěžení a likvidace kontaminované zeminy v prostoru areálu chemické úpravny.

Celková plocha areálu chemické úpravny je cca 37,00 ha.

Předmětem dokumentace je odstranění těchto objektů:

312 sociálně provozní budova
313 sedimentační nádrže
314 hala srážení
315 hala chemického hospodářství
685 vykládka na kolejích SLKR
699 vlečka - železniční spodek estakáda a otevřený sklad rudy
729 tlakové loužení
730 čerpací stanice s neutralizací
731 sušárna
732 stáčecí stanice sušárny
733 mlýnice
734 chemický cech
735 filtrace
736 uzavřený sklad hamerské rudy a pás. doprava včetně TS III
737 čerpací stanice zahušťovačů
738 radiometrické měření a vážení vč. jímek
739 příprava vápenného mléka
741 sklad olejů a ředidel
750 SO 610
765 ocelový sklad u mlýnice
776 otevřený sklad rudy
778 nádrž na provozní vodu SO 308
793 vnitrokomunikace – centrální část
794 očista vozidel
795 překladiště
888 pasová doprava manganové rudy
891 rozšíření vápenného mléka
1003 sklad oceloplechový
1036 zahušťovače
1056 vnitrokomunikace
1186 vápenné hospodářství NDS 10
1555 areál zařízení staveniště
CHU02 sanace horkých skvrn
CHU03 nádrž na flokulant
CHU04 vnitrokomunikace (zpevněná plocha vedle 776)
CHU05 dešťová kanalizace

 

Situace širších vztahů (pdf, 2,3 MB)
Celková situace odstraňovaných staveb (pdf, 2,3 MB)
Situace v katastrální mapě (pdf, 1,1 MB)
Rozsah zjištěné kontaminace (pdf, 1,4 MB)
Situace nápravných opatření (pdf, 9,0 MB)
Situace cílového stavu (pdf, 0,9 MB)

 


Aktualizováno Čtvrtek, 07 Prosinec 2017 09:54